bip.gov.pl
RSS
A A A K
PCPR Wyszków

Podstawa prawna działalności

Centrum wykonuje zadania Powiatu z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej, a także rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
Centrum działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);
 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
 7. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
 8. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.);
 9. innych ustaw i aktów prawnych w zakresie dotyczącym działania Centrum;
 10. Statutu uchwalonego Uchwałą Nr XVI/103/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 stycznia 2012r.;
 11. Regulaminu organizacyjnego uchwalonego Uchwałą Nr 76/194/2012 Zarządu Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 maja 2012r.


Opublikował: Michał Przychodzki
Publikacja dnia: 02.09.2013
Podpisał: Michał Przychodzki
Dokument z dnia: 02.09.2013
Dokument oglądany razy: 646
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522